Profesný životopis

Doc. MUDr. Mgr. Tibor HLAVATÝ, PhD.

 

1. Osobné údaje

Dátum narodenia: 21.11.1973 , Trvalé bydlisko: Marianka
Stav: ženatý, Deti: 3 synovia
 

2. Pracovné pôsobenie

9/2011 – (predtým 02/2007 – 09/2010)  : Lekárska fakulta UK, V. Internej kliniky LFUK a FNsP BA – Ružinov, gastroenterológ, endoskopista, vedúci Centra pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia, docent 
 
10/2010-08/2011 : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej Republiky, Generálny riaditeľ sekcie zdravia
Člen akreditačnej komisie MZSR
Zástupca Slovenska v oblasti zdravotníctva v pracovnej skupine High level group on Health services
Zástupca Slovenska v oblasti zdravotníctva v skupine Chief Medical Officer EU
Zástupca Slovenska v pracovnej skupine pre zdravie OECD
Predseda transplantačnej komisie MZSR
Predseda Národného koordinačného výboru prevencie detských úrazov
Predseda Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť
Predseda Rady duševného zdravia
Člen rady ministra zdravotníctva SR pre Program implementácie eHealth
Člen Slovenskej akreditačnej rady
Člen rady Slovenského artroplastického registra 
Predseda správnej rady NsP Ilava, n.o. a správnej rady Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku, n.o.
 
– 02/2007 – 09/2010 : Lekárska fakulta UK, V. Interná klinika LFUK a FNsP BA – Ružinov, gastroenterológ, endoskopista, vedúci Centra pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia
 
06/2005 - 01/2007 : Vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky, Klinikum Plau am See, Nemecko
10/1999 – 05/2005 : Lekárska fakulta UK, Bratislava
12/2004 - 05/2005 : odborný asistent  I. internej kliniky LFUK a FNsP Bratislava – Staré mesto 
11/2003 - 12/2004 : študijný pobyt na katolíckej univerzite Leuven, Gastroenterologicáj klinika Univerzitnej nemocnice, Belgicko
01/2003 - 10/2003 : prodekan LFUK  pre liečebno-preventívnu činnosť
10/1999 - 01/2003 : asistent I. internej kliniky LFUK a FNsP Bratislava – Staré mesto
 

3. Vzdelanie a akademické hodnosti

2011  Docent v odbore vnútorné lekárstvo na LFUK v Bratislave, téme Enviromentálne rizikové faktory IBD
2004: PhD:  v odbore vnútorné lekárstvo na LF UK v Bratislave, téma Kolorektálny karcinóm a dedičnosť
1999: MUDr: Lekárska fakulta UK v Bratislave, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, 
1998: Mgr: Fakulta manažmentu UK v Bratislave, študijný odbor finančný manažment
1992:  Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava
 

4. Postgraduálne klinické vzdelanie:

2009  Certifikát z Konfokálne laserovej endomikroskopie
2009  Certifikát z Endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografie (ERCP).
2008  Certifikát z abdominálnej sonografie
2005 Atestácia v špecializačnom odbore gastroenterológia 
2002  Atestácia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
 
4.1. Študijné pobyty  
11/2003-12/2004: Gastroenterologická klinika, Univerzitná nemocnica Gasthuisberg, Leuven, Belgicko 01/1998-05/1998:  Ústav Patológie Lekárskej fakulty Univerzity v Maastrichte, Holandsko
1993-98 - študentské stáže na Univerzitách v Uppsale, Frankfurte nad Mohanom a Dar-es Salaame
 

5. Vedecká práca

5.1. Publikácie:  In extenso: 40 vedeckých a odborných prác (20 v zahraničnej, 20 v českej a slovenskej literatúre), z toho 25 ako prvý autor  Citácie ISI: na publikované práce: cca 500
Knihy: Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou (2013), Etiopatogenéza črevných zápalových ochorení (2014), Základy klinického výskumu (2015)
5.2. Riešiteľ a spoluriešiteľ vedeckých grantov z oblasti dedičnosti rakoviny hrubého čreva, genetiky K-ras onkogénu pri nádoroch tráviaceho traktu, farmakogenetiky biologickej liečby pri IBD, konfokálnej laserovej endomikroskopie, liečby osteoporózy pri IBD
5.3. Získané ocenenia za vedeckú prácu :
2004 Cena za najlepší poster, Falk Symposium No. 140. Inflammatory Bowel Disease: Translation from Basic Research to Clinical Practice, Dubrovník
2004 Cena Belgickej internistickej spoločnosti za najlepšiu prácu v oblasti základného výskumu za rok 2004
2005 Cena „Poster of distinction“, Kongres Americkej gastroenterologickej spoločnosti DDW Chicago 2005
2005 Cena Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka
2008 Cena Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka
2010 Cena Dr. O. Barrese – 3. miesto medzinárodnej súťaže o najlepšiu vedeckú publikáciu z krajín strednej a východnej Európy
2013 Cena Dr. O. Barrese – 2. miesto 12. ročníka medzinárodnej súťaže o najlepšiu vedeckú publikáciu z krajín strednej a východnej Európy

6. Jazykové znalosti

Aktívne: anglicky, nemecky, rusky a holandsky
Pasívne: francúzsky a poľský 
 

7. Občianska a politická angažovanosť

Člen Výkonného výboru Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (ECCO), 
Zástupca Slovenska na Valnom zhromaždení UEG (Európska federácia gastroenterologických spoločností)
Člen Americkej gastroenterologickej spoločnosti (AGA), 
Člen Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti , 
Člen Slovenskej spoločnosti pre internú medicínu,
 
Člen Študentského katolíckeho akademického spolku Istropolitan (od 1998)
Člen  Bratislavského spolku medikov (1992-99), podpredseda (1996-98)
Predseda študentskej časti Akademického senátu LFUK (1996/97, 98/99).
Člen MENSA Slovensko od 2013


Člen Novy od roku 2012
Poslanec Mestskej časti Bratislava Karlova Ves vo volebnom období 2003-2007, člen sociálnej a zdravotnej komisie MČ.
 
 
V Marianke 15.9.2015
Doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, PhD.